കന്നടനാടിന മഹിമയെ ഹാഡലുബന്ധവു നാവുഗളൂ ബന്ധവു നാവുഗളൂകുടഗിനു സൊഡഗിനു ബണ്ണിസുവേവുകേളിദു നീവുഗളു കന്നിവസന്തം കാറ്റില്‍ മൂളുംകന്നട രാഗങ്ങള്‍കുടമണി കൊട്ടി താളം തുള്ളുംകുടകിലെ മേഘങ്ങൾനാട്ടുപാട്ടുണ്ടേ തേന്‍നിലാവുണ്ടേനേര്‍ത്ത മഞ്ഞുണ്ടേ നീല മുകിലുണ്ടേഅമ്പിളി വാനിലുദിച്ചതു പോലൊരുപെണ്‍കൊടി വരണുണ്ടേചെമ്പകമൊട്ട് വിരിഞ്ഞതു പോലൊരുപുഞ്ചിരി തരണുണ്ടേ കന്നിവസന്തം കാറ്റില്‍ മൂളുംകന്നട രാഗങ്ങള്‍കുടമണി കൊട്ടി താളം തുള്ളുംകുടകിലെ മേഘങ്ങൾ മാമല മേലേ പൂക്കണി വെക്കാന്‍മാര്‍ഗ്ഗഴിയെത്തുമ്പോള്‍മന്ത്രവിളക്കു കൊളുത്തി മനസ്സില്‍പൂപ്പട കൂട്ടേണ്ടേകുങ്കുമമിട്ടില്ലേ തങ്കമുരുക്കീല്ലേപൊന്‍വളയിട്ടില്ലേ കണ്‍മഷി കണ്ടില്ലേഓഹോഹോആവണിമേഘത്തോണിയിലേറിതീരമണഞ്ഞില്ലേനമ്മളിലേതോ സല്ലാപത്തിൻസംഗമമായില്ലേപൂമൈനേ കന്നിവസന്തം കാറ്റില്‍ മൂളുംകന്നട രാഗങ്ങള്‍കുടമണി കൊട്ടി താളം തുള്ളുംകുടകിലെ മേഘങ്ങൾ കുന്നിനു