മലയാളത്തില്‍ ================ പടകാളി ചണ്ടി ചങ്കരി പോർക്കലി മാർഗിനി ഭഗവതി അടിയനിൽ അലിവോടിന്നിത്തിരി കനിയണമേ ഹെഹേ പറമേളം ചെണ്ട ചേങ്കില ധിംതുടി മദ്ദളം അരമണി കിണി കിണി പലതാളം തക്കിട കിടതകതാ ചുവടുകളിനി ഒരു ഞൊടിയിട പിഴയരുതെ ഹൊയ് അമ്മാ ഹൊയ് ഹൊയ് അടവുകളുടെ ചുടു പകിടകളുരുളണമൊരു വരമിനിയതിനരുളണമേ ഒതുങ്ങി പതുങ്ങി ചൊതുങ്ങി ചുളുങ്ങി ച്ഛേ ച്ഛേ വണങ്ങി കുണുങ്ങി മണുങ്ങൻ തലങ്ങും വിലങ്ങും കുരുങ്ങി പരുങ്ങി അയ്യേ ഈ മരമടയനു ഞാനെതിരല്ലടാ പോ കുന്നുമ്മേലഞ്ചാറെട്ടില്ലത്തെലിപ്പിലി കടലുകളൊഴുതു